Meer over mijzelf

[:nl]

Naam: Bert Megens

Leeftijd: 70 jaar

Ik ben getrouwd met Marja, wij hebben 2 kinderen, Stijn en Karmijn en 3 prachtige kleindochters, Anouk, Milou en Norah en ik woon in Tiel

Ervaringen

Docent Maatschappelijke begeleiding Amersfoort | vormingswerker Harderwijk | coördinator VJV Tiel | directeur Basiseducatie Tiel | directeur Volwasseneneducatie Gelders Rivierengebied |teammanager Tilburg | adviseur Zorg en Welzijn Noord Brabant met opdrachten in heel Brabant | adviseur Netwerk Ypsilon/Trialoog Brabant | bestuurslid Beraadsgroep Vorming | voorzitter Tiels Mannenkoor | adviseur Chapeau Woonkring LingeErf, woonvorm in Tiel voor mensen met schizofrenie | dijkwacht Waterschap Rivierengebied | lid KV Werkplek.

Opleidingen
Economie op de Economische Hogeschool in Tilburg, nu KU Tilburg, sociaal-economische studierichting | 1 jaar Kunstacademie Arnhem | Coachen van Veranderingen bij Multi-diMens, Vlaams-Nederlands instituut voor Gestalttherapie.

Werk
SBBO Amersfoort |Vormingswerk Werkende Jongeren Harderwijk | Vormingswerk Jong Volwasenen Tiel | Basiseducatie Rivierengebied | Volwasseneneducatie ROC Gelders Rivierengebied | Prisma Tilburg | Zet Tilburg.

————————————————————————–

Januari 2014 nam ik daar afscheid en ter gelegenheid daarvan hield ik voor mijn collega’s enkele maanden eerder mijn eerste expositie van portretten die ik gedurende de afgelopen 40 jaar tekende en schilderde.

Ik ben ervan overtuigd dat kunst en sport ervoor hebben gezorgd dat ik nooit ben uitgevallen, een time-out of pas op de plaats nodig heb gehad in mijn werkzame bestaan.

Ik noem dit omdat ik in het boek ‘Stand-up filosoof’ van René Gudde (1957 – 2015), denker des vaderlands gedurende de laatste 2 jaar van zijn leven, las hoe hij vier trainíngsprogramma’s onderscheidt ‘met behulp waarvan mensen zichzelf en elkaar al eeuwen in vorm houden en kneden’ (p.72). Namelijk sport, religie, kunst en filosofie. Ook de link met leiderschap stelt het concreet aan de orde. Ik citeer:

Ik denk dat de meeste van onze leiders er enorm van zouden opknappen als ze werden bijgestaan door leraren die hun de fijne filosofische kneepjes van het leiderschap zouden bijbrengen. Een filosoof zal de leider adviseren op een min of meer wetenschappelijke manier te werk te gaan: zoveel mogelijk logica aan te brengen in zijn in- en externe communicatie en morele bezinning een rol te laten spelen in zijn strategisch handelen. (p.83)
Maar niet alle leiders zijn gebaat bij een filosoof als gids (door b.v. kennis, logica en ethiek bij te brengen, om ontwikkelingen rationeel te leren begrijpen, oorzaken en gevolgen willen begrijpen om goed beargumenteerde plannen voor te kunnen leggen, in heldere taal). Andere leiders zijn gebaat bij assistentie vanuit de sport, als het gaat om competitie, of door een theaterregisseur als het gaat om presentatie of het oproepen van sentimenten. Of assistentie vanuit religie, door een goed verhaal te presenteren en mensen aan te spreken op hun goede wil. (p.84)

Of, voeg ik daar zelf aan toe, vanuit de kunst, door vaardigheden te leren nodig om goed te zien, geduld te oefenen, gestaag aan het werk te gaan en te blijven, of dichter bij gevoelens en emoties te komen.

Kortom een levenslang proces van reflectie en zelfkennis, een gepast evenwicht van ratio en emoties, van zich te leren uitdrukken, in wat voor vorm dan ook, maar wel creatief en waarachtig.

Meer info:
nl.linkedin.com/pub/bert-megens/11/586/b40/
e: bert.megens@gmail.com[:en]

pasfoto bewerkt 3

Name: Bert Megens

Birthdate: 1-07-1950

I am married with Marja and we have two children, Stijn and Karmijn and three beautifull granddaughters Anouk, Milou and Norah and I live in Tiel in the Netherlands

Experiences
Teacher social guidance Amersfoort, informal education Harderwijk, Coordinator VJV Tiel, Director elementary education Tiel, Director adult education Gelders Rivierengebied, Teammanager Tilburg, Advisor Care and Welfare Noord Brabant, Advisor Netwerk Ypsilon/Trialoog Brabant, Committee member Beraadsgroep Vorming, Chairman Tiels Men’s Choir, Advisor Linge Erf for people with schizophrenia, Dike-watch Waterschap Rivierengebied, Member Artists Association Werkplek

Education
Economy at the Economische Hogeschool Tilburg now called Catholic University socio-economic studies, 1 year Art Academy Arnhem, Coaching of Changes at Multi-diMens, Flemisch-Dutch Institute for Gestalttherapy.

Work
SBBO Amersfoort , Education Young People Admitted Harderwijk, Education Young Adult Tiel, Basic Education River Area, ROC (regional education centre) Gelders Rivierengebied , Prisma Tilburg (institute for welfare in the province Noord-Brabant, Zet (institute voor care and welfare in Noord-Brabant)

———————————-

January 2014 I got retired. A few months before my retirement, I organised my first exhibition of portraits I drew and painted in the past 40 years. Arts and sports is in my opinion the reason that I never had a burnout or got overworked during my career. André Gudde* (during the last 2 years of his life he was our ‘denker des vaderlands’ what can be translated best as our ‘reflector of home’) distinguishes in his book ‘Stand-up philosopher ‘ four trainingprograms people are using for centuries to keep themselves and each other in shape and for self-development ‘ (p. 72). Namely, sports, religion, art and philosophy. I quote:

I think that most of our leaders would be much better if they were assisted by teachers who would learn them the fine philosophers guidelines of leadership. A philosopher would advise the leader to work in a more scientific way by bringing logic in its internal and external communication and let moral reflection be a part of his strategic action.(p.83)

But not all leaders will benefit from a philosophers guide (for example: knowledge, logic and ethics, to understand, rational developments, want to understand causes and effects to capture, in well-argued plans for clear language). Others will benefit by assistance in sports when it comes to competition or assistance from a theatre-director for presentation or recalling emotion. Maybe even assistance from religion by presenting a good story or addressing people to their good will. (p.84)

From my own point of view I want to add by assistance of art learning the skills to see, to be patient, to be and stay successful in the work you make or come closer to your feelings and emotions. Conclusion a process of a lifetime of reflection and self-knowledge. It is a balance between sense and emotion, learning to express yourself in any way but most of all creative and truthfully.

* Andre Gudde (1957-2015)

 For more information about my employment history and current activities, you can visit my Linkdin page (In Dutch)
https://www.linkedin.com/in/bert-megens-b4058611?trk=nav_responsive_tab_profile_pic[:]